:: پیش بینی گاردین درباره حکام خلیج فارس
روزنامه گاردین چاپ انگلیس با اشاره به اینکه حکومتهای حاکم بر شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس به شدت مستبد هستند پیش بینی کرد حکومتهای مستبد حاکم بر این کشورها بین دو تا پنج سال دیگر سقوط خواهند کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر گاردین در مقاله ای نوشت شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس که نظامهایی بسیار مستبد بر آنها حکومت می کنند از نظر زمانی و مکانی از دور خارج شده اند.
ایان بلاک نویسنده این مقاله و سردبیر امور خاورمیانه در گاردین به کتاب چاپ کریستوفر دیویدسون نویسنده انگلیسی اشاره کرد که به شدت سر و صدا ایجاد کرده است.
نام این کتاب نیز « پس از شیوخ ؛ فروپاشی پادشاهی های خلیج( فارس) » نام دارد.
بلاک ، بخشهای مهمی از این کتاب را گلچین کرده است .
یکی از عبارتهای کتاب دیویدسون این است که« بر مملکتها و امیرنشیهای خلیج ( فارس ) از عربستان گرفته تا پنج همسایه کوچکش یعنی امارات ، کویت ، قطر ، عمان و بحرین ، مدت زمان طولانی است که نظامهای بسیار مستبدی حکومت می کنند و اکنون به لحاظ زمانی و مکانی از دور خارج شده اند . این حکومتها با وجود منازعات خونین در نزدیکی مقرهایشان ،رشد سریع جمعیتی و تأثیرات خشونت بار ناشی از نوسازی سریع اقتصادی و جهانی
، نرمش زیادی از خود نشان داده اند».
دیویدسون در کتاب خود پیش بینی کرده است تغییرات زیادی در دوره بین دو تا پنج سال رخ خواهد داد که به سقوط این حکومتها منجر خواهد شد.
بلاک در مقاله خود در گاردین خاطر نشان کرد بسیاری از منتقدان تحلیلهای دیویدسون را دقیق و نزدیک به واقعیت می دانند زیرا وی همان کسی بود که وقوع بحران اقتصادی را در جهان پیش بینی کرد و در سال دو هزار و نه در امیر نشین دبی نیز بحران اقتصادی رخ داد .
منتقدان با استناد به دقت پیش بینی های دیویدسون می گویند شاید این دقت در پیش بینی در خصوص آینده حکومتهای حاکم بر کشورهای عرب خلیج فارس نیز تکرار شود.
دیویدسون بر اساس چند عنصر پیش بینی کرده که مهم ترین آن عنصرهای اقتصادی و اجتماعی است و اعتقاد دارد با وجود آنکه حکومتهای عرب خلیج فارس پایدار و باثبات هستند و موج تحولات عربی بر آنها تأثیری نداشته است اما مسئله سقوط آنان به مسئله زمان تبدیل شده است به عبارت دیگر پرسش این است که آنها چه زمانی سقوط خواهند کرد ، پرسش این نیست که آیا سقوط خواهند کرد یا خیر؟