:: تیم پزشکی ایرانی بر بالین رئیس جمهور عراق

 رئیس جمهور عراق

«عصام نامق» معاون وزیر بهداشت عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، از ورود یک تیم پزشکی ایرانی بە بغداد برای مداوای «جلال طالبانی» رئیس جمهور عراق خبر داد.

وی افزود: نیمە شب گذشتە تیم ١٠ نفرە پزشکان ایرانی برای رسیدگی بە وضعیت سلامتی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق وارد فرودگاە بغداد شدند.

بە گفتە نامق، این تیم شامل برترین و معروفترین پزشکان ایران هستند و بلافاصلە بە بیمارستان مدینه «الطب» بغداد اعزام شدەاند.

جلال طالبانی دوشنبه ۲۷ آذر به علت وخامت شرایط جسمانی به بیمارستان مدینە الطب بغداد، منتقل شد ؛ نهاد ریاست جمهوری عراق ساعاتی بعد با انتشار بیانیەای «انسداد رگها» را عامل انتقال طالبانی بە بیمارستان عنوان کرد.