:: اعلام تورم را براساس سال پایه جدید

اداره آمار اقتصادی اعلام کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر می کند. تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه ، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث می شود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر کند.
از آنجایی که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نماینده مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین می شود‌ و در سال های بعد ثابت درنظر گرفته می شود لذا بنابر توصیه های بین المللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه – که تغییر ‌اقلام مشمول شاخص و وزن‌ها از مشخصه‌های آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.
اداره آمار اقتصادی همچنین اعلام کرد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در آبان ماه ۱۳۹۱ به شرح زیر است :
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در  آبان ماه ۱۳۹۱ به عدد ۳۸۱٫۲رسید.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به  آبان ماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به  آبان ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۶٫۱ درصد است.